بِسمِ اللهِ الرّحمٰن الرّحیم

بنام خداوند بزرگ توانا و داد گر

 زندگی نامۀ مختصر بنده:Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

فیض محمد طوفان

فیض محمد طوفان

اینجانب فیض محمد “طوفان”فرزند مرحوم گدامحمد ولدیت ‏قربان محمد در سال 1365 خورشیدی چشم به جهان کشوده ‏از فضای پاک

وطن مستقیماً تحت تنفس و تغذیه قرار گرفتم ‏و ما در گرانقدرم شب ها و روز ها در تلاش تربیت درست ‏و سالم من از هیچ گونه سعی دریغ نکرده بود و برای همیش ‏آرزوی کلان کردن ام را داشت و به همین امید بود که بنده ‏در سال 1372 شامل صنف اول مکتب لیسۀ ذکور شدوج ‏مندرج حاضری سال شده بودم و به کلیمۀ بِسمِ اللهِ الرّحمٰن ‏الرّحیم آغاز حروف الفباء را تحت یک قاعدۀ منظم و اصولی ‏مکتب سواد را سرمشق خویش قرار داده بودم. جریان ‏تحصیلات خویش را به یک عالم رنج و مشقت یعنی در نبود ‏کالا، غذا، قلم، کاغذ و لوازم مکتب زندگی افسوس آمیز را ‏سپری نمودم، و درجریان تحصیلات دورۀ ثانیوی تقدیر بنده ‏بسعادت زندگی ام موافقت نکرده پدرم جام عجل را نوشید و ‏چشم از دنیای مکار و فریبنده بست و به عالم سعادت و ‏جاویدانی رخت سفر را بر بستند جای شان فردوس برین باد. ‏قالو انا لالله و انا الیه راجعون – خداوند از شربت محمد ‏مصطفٰی (ص) ایشان را با نصیب گردانیده باشد. بعد از فوت ‏پدرم تما سیمای وجودم خفه و خسته گردیده ولی بازهم به ‏نعمت خداوند برزگ که توانائی در وجودم انداخته بود ‏توانستم بدروس خویش اقدام جدی نمائم بر علاوۀ اینکه ‏تحصیلاتم را دوام میدادم به برادر ها و مادر پیچه سفید خود ‏کاملاً مهربان بودم در کارهای روز مره ایشان را همکاری و ‏کمک می نمودم و بالآخره توانستم در سال 1384 خورشیدی ‏فارغ مکتب لیسۀ ذکور شدوج بدرجه عالی فایق شوم و بعد ‏از سپری نمودن امتحان کانکور سال 1384 شامل ‏دارالمعلمین (تربیۀ معلم ولسوالی شغنان) شدم و مدت دو سال ‏دورۀ تحصیلی توانستم بدرجه اول از رشتۀ ریاضیات مؤسسۀ ‏مذکور فارغ گردیدم و سند فراغت خویش را در سال 1386 ‏بدست آوردم و بعد از آن به یک عالم فکر و اندیشه علمی در ‏جستجوی کاریابی قرار گرفتم و بر حسب لزوم دید ریاست ‏محترم معارف ولایت بدخشان بنده در سال 15/ثور/1387 ‏بحیث معلم تدریسی درمکتب لیسۀ بازار تیشکان ولایت ‏بدخشان تعین سرنوشت شدم و تقریباً مدت یک و نیم سال ‏بوظیفۀ مقدس معلمی انجام امور کردم. در سال ‏‏30/اسد/1388 وظیفۀ معلمی را ترک و به حیث مامور در ‏بست شش شامل ماموریت گمرک بدخشان تعین گردیدم. و در ‏امور وظیفه داری خویش صادقانه کار میکردم هرگز دست ‏به هیچ نوع خیانت و غیر اصولی دولت اسلامی افغانستان ‏کار انجام نداده بودم و بالآخره تا ماه عقرب سال 1390 همان ‏سال ماموریت خویش را انجام داده بودم. اما روی بعضی ‏مسایل های خورد و کوچک درونی دفتر گمرک پیشنهاد ‏استعفای خویش را به قلم خود ترتیب داده بحضور عالیقدر ‏محترم رئس گمرک ولایت بدخشان تقدیم کرده ایشان بعد از ‏سپری نمودن یک امتحان در دفتر انکشافی ستاره طلوع ‏سحر یا ‏‎ Morning Star Development ‎‏ به حیث مدیر ‏اداری تعین سرنوشت شده و بیاری خداوند و توانا و دادگر ‏تاکنون در روند کاری خویش به فضل ایزد یکتا از هیچ گونه ‏فداکاری دریغ نکرده بوظیفۀ خویش دوام خواهم داد.‏

‏ این بود زندگی نامۀ مختصر اینجانب فیض محمد طوفان ‏فرزند مرحوم گدامحمد.‏