پُوک” اصطلاحی است که برای چیزیکه میانش خالی باشد استعمال می گردد. بعضی اوقات این کلمه را برای کسی استعمال می کنند که از درونش خالی می باشد و میگوئیم، فلانی”پُوک” است، یعنی او در بساط درونی خویش چیزی ندارد. سخنانی را که میزند، الفاظ بی جان و مفت می باشند. برعکس، “پُر” یا” دروندار” به کسی گفته میشود که عقل و دانش و تجربه زیاد و ارزشهای اخلاقی و درونی دارد. چنین شخصی ظاهر سازی نمی کند و چیزی را که او می گوید، از درون “پُر” او بیرون می آید.Watch Brothers (2015) Full Movie Online Streaming Online and Download

Watch Logan (2017) Full Movie Online Streaming Online and Download